Our Saviour's Lutheran Church

Iron Mountain, Michigan, United States